Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban

Microîntreprinderile din zona urbană cu mai mult de 1 an fiscal integral, pot accesa până la 200.000 de euro nerambursabili pentru finanțarea planurilor de afaceri.

Cine poate beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei linii de finanțare?

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile organizate ca:

 1. Societăți cu răspundere limitată
 2. Societăți cooperative

Care sunt condițiile de eligibilitate pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească?

 1. Solicitantul trebuie să desfășoare o activitate eligibilă, menționată ca atare în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.
 2. La momentul depunerii proiectului, activitatea eligibilă trebuie să fie deja autorizată la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru). Nu are importanță dacă activitatea pentru care se solicită finanțare este activitate principala sau secundară, atât timp cât este menționată în Actul Constitutiv și în Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului.
 3. Programul Operațional Regional finanțează o singură clasă CAEN.
 4. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.
 5. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban. În situația în care societatea are înregistrate mai multe puncte de lucru în regiuni de dezvoltare diferite, proiectul va fi depus în Regiunea în care este înregistrat punctul de lucru la care se va realiza implementarea.
 6. În cazul în care se realizează construcții, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie.
 7. În cazul proiectelor fără lucrări de construcții, sunt acceptate, pe langa situațiile menționate la punctul anterior și dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune.
 8. Dreptul de folosință trebuie dovedit pentru o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului.

Care este valoarea eligibilă a proiectului?

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

Ce valoare are ajutorul financiar nerambursabil?

Ajutorul acordat este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 200.000 de euro. Acest lucru înseamnă că o întreprindere va trebui să suporte doar valoarea cheltuielilor neeligibile, așa cum sunt detaliate mai jos, dar și valoarea ce depășește 200.000 de euro.

Ajutorul financiar acordat este considerat ajutor de minimis, ceea ce înseamnă că o societate nu poate primi, indiferent de sursa de finanțare, mai mult de 200.000 de euro în decursul a 3 ani fiscali consecutivi.

Dacă societatea a primit finanțare nerambusabilă în ultimii 3 ani, nu va putea solicita prin prezentul proiect decât diferența rămasă până la 200.000 de euro.

Atenție!

Ajutorul de minimis este calculat pentru o întreprindere unica (unui grup de întreprinderi legate) și nu fiecarei întreprinderi în parte.
Spre exemplu, dacă întreprinderea A deține peste 50% din capitalul social al întreprinderii B, atunci ele nu pot beneficia împreună (ca întreprindere unică) decât de o sumă de 200.000 de euro pentru o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Care este valoarea contribuției proprii solicitate?

Nu este solicitat un aport propriu la valoarea eligibilă a proiectului. Totuși, în situația în care proiectul are și o componentă neeligibilă, atunci aceasta va fi suportată integral de către beneficiar.

Ce activități sunt eligibile?

Sunt acceptate pentru finanțare doar activitățile din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.

Ce tipuri de investiții sunt acceptate?

Ghidul solicitantului prevede urmatoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 1. Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție / prestare servicii.
 2. Dotarea cu active corporale: echipamente, utilaje, instalații, mobilier, echipamente informatice.
 3. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
 4. Achiziția de active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice.
 5. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Cheltuielile cu consultanța sunt eligibile până la un procent de cel mult 7% din valoarea eligibilă a proiectului. Ele includ:

 • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor.
 • managementul proiectului şi dirigenţie de şantier.
 • elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri.
 • elaborarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie.

Cheltuielile cu publicitatea și informarea aferente proiectului sunt eligibile până la o valoare maximă de 5.000 de lei.

Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli și vor fi suportate integral de către beneficiar din fonduri proprii:

 1. achiziționarea de terenuri și/sau construcții.
 2. costurile operaționale, de funcționare.
 3. costuri administrative.
 4. costuri de personal.
 5. contribuția în natură.
 6. amortizarea echipamentelor.
 7. achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport.
 8. auditul financiar extern al proiectului.

Cum sunt selectate proiectele pentru finanțare?

Pentru selectarea pentru finanțare trebuie ca proiectul depus să obțină în urma evaluării peste 50 de puncte. Totuși, obtinerea acestui punctaj nu este o garanție pentru semnarea contractului de finanțare, întrucât vor fi selectate proiectele cu punctajul cel mai mare, în ordine descrescătoare, în limita bugetului disponibil.

De asemenea, este urmărit un prag de calitate:

Pentru primele doua luni de la lansarea sesiunii de finanțare, pragul de calitate este de 85 de puncte. Proiectele care vor obtine cel puțin 85 de puncte vor fi selectate direct pentru finanțare.

Dacă vor ramâne fonduri necontractate, se vor analiza proiectele care au obținut între 50 și 85 de puncte. Pragul de calitate în luna 3 de depunere va fi de 80 de puncte, respectiv 75 de puncte în luna 4, 70 de puncte în luna 5, etc

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. În cazul respingerii cererii de finanțare (în urma verificării preliminare sau a evaluării tehnice și financiare), aceasta poate fi redepusă ca urmare a corectării/ îmbunătățirii.

Care este modalitatea de depunere a proiectelor?

Solicitantul va avea de ales între următoarele două modalități de depunere:

 1. depunere fizică la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională unde va avea loc implementarea proiectului
 2. depunere electronică prin intermediul platformei MySMIS disponibile pe site-ul www.inforegio.ro

Care sunt criteriile de selecție ale proiectelor?

Criteriile de selecție enumerate mai jos:

Criteriul-1

Criteriul-2

Criteriul-3-4-5

Documentele necesare pentru depunerea proiectului

Cererea de finanțare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

– Actul constitutiv
– Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
– Certificat de înregistrare
– Actul de identificare a reprezentantului legal al proiectului
– Declarații pe proprie răspundere (de eligibilitate, de încadrare în categoria IMM)
– Situații financiare
– Documente privind dreptul de proprietate sau folosință pentru imobil (teren și / sau construcții)
– Certificat de urbanism
– Planul de afaceri
– În situații speciale, se vor cere și alte documente menționate în Ghidul Solicitantului

Leave a Reply

Text Widget

Documentatii de participare la licitatii publice si private, deviz general, deviz oferta, devize constructii, antemasuratori, liste de cantitati, nr-uri, ncs-uri, situatii de lucrari, rest de executat, grafic de plati, preturi materiale de constructii

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com