Cote recapitulatie deviz 2018

Cote recapitulatie deviz 2018

Cote recapitulatie deviz 2018 Coeficienți de recapitulație ce intra in vigoare incepand cu 1...

Cote recapitulatie deviz 2018
AFIR anunta deschiderea sesiunii de primire a proiectelor pentru anul 2016

AFIR anunta deschiderea sesiunii de primire a proiectelor pentru anul 2016

de primire a proiectelo Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea...

AFIR anunta deschiderea sesiunii de primire a proiectelor pentru anul 2016
Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale submasura 6.4

Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale submasura 6.4

Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale submasura 6.4  AFIR  a publicat...

Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale submasura 6.4
Au aparut primele ghiduri pentru acvacultura si procesarea produselor pescaresti - POPAM

Au aparut primele ghiduri pentru acvacultura si procesarea produselor pescaresti – POPAM

Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit Măsura I.23: Porturi de...

Au aparut primele ghiduri pentru acvacultura si procesarea produselor pescaresti - POPAM
Importanta Devizelor in accesare si implementare de fonduri UE

Importanta Devizelor in accesare si implementare de fonduri UE

Importanta Devizelor in accesare si implementare de fonduri UE Pentru foarte multi dintre noi,...

Importanta Devizelor in accesare si implementare de fonduri UE
AFIR LANSEAZA GHIDURILE CONSULTATIVE 2016

AFIR LANSEAZA GHIDURILE CONSULTATIVE 2016

AFIR LANSEAZA GHIDURILE CONSULTATIVE 2016 AFIR lanseaza ghidurile consultative pentru sesiunea...

AFIR LANSEAZA GHIDURILE CONSULTATIVE 2016
Mecanism de accesare avans pentru viitori beneficiari de fondurilor europene

Mecanism de accesare avans pentru viitori beneficiari de fondurilor europene

Mecanism de accesare avans pentru viitori beneficiari de fondurilor europene Mecanismul de...

Mecanism de accesare avans pentru viitori beneficiari de fondurilor europene
Andras Szakal, directorul general AFIR, doreste sa simplifice cererile de finantare

Andras Szakal, directorul general AFIR, doreste sa simplifice cererile de finantare

cererile de finantare in 2016 Andras Szakal, directorul general al Agenției pentru Finanțarea...

Andras Szakal, directorul general AFIR, doreste sa simplifice cererile de finantare
Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban Microîntreprinderile din zona...

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban
ANUNŢ privind posibilitatea acordării de avansuri către viitori beneficiarii POP

ANUNŢ privind posibilitatea acordării de avansuri către viitori beneficiarii POP

  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iunie 2009 privind...

ANUNŢ privind posibilitatea acordării de avansuri către viitori beneficiarii POP

Archive for February 25th, 2016

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban 0

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi din mediul urban

Microîntreprinderile din zona urbană cu mai mult de 1 an fiscal integral, pot accesa până la 200.000 de euro nerambursabili pentru finanțarea planurilor de afaceri.

Cine poate beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei linii de finanțare?

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile organizate ca:

 1. Societăți cu răspundere limitată
 2. Societăți cooperative

Care sunt condițiile de eligibilitate pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească?

 1. Solicitantul trebuie să desfășoare o activitate eligibilă, menționată ca atare în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.
 2. La momentul depunerii proiectului, activitatea eligibilă trebuie să fie deja autorizată la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru). Nu are importanță dacă activitatea pentru care se solicită finanțare este activitate principala sau secundară, atât timp cât este menționată în Actul Constitutiv și în Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului.
 3. Programul Operațional Regional finanțează o singură clasă CAEN.
 4. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.
 5. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban. În situația în care societatea are înregistrate mai multe puncte de lucru în regiuni de dezvoltare diferite, proiectul va fi depus în Regiunea în care este înregistrat punctul de lucru la care se va realiza implementarea.
 6. În cazul în care se realizează construcții, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie.
 7. În cazul proiectelor fără lucrări de construcții, sunt acceptate, pe langa situațiile menționate la punctul anterior și dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune.
 8. Dreptul de folosință trebuie dovedit pentru o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului.

Care este valoarea eligibilă a proiectului?

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

Ce valoare are ajutorul financiar nerambursabil?

Ajutorul acordat este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 200.000 de euro. Acest lucru înseamnă că o întreprindere va trebui să suporte doar valoarea cheltuielilor neeligibile, așa cum sunt detaliate mai jos, dar și valoarea ce depășește 200.000 de euro.

Ajutorul financiar acordat este considerat ajutor de minimis, ceea ce înseamnă că o societate nu poate primi, indiferent de sursa de finanțare, mai mult de 200.000 de euro în decursul a 3 ani fiscali consecutivi.

Dacă societatea a primit finanțare nerambusabilă în ultimii 3 ani, nu va putea solicita prin prezentul proiect decât diferența rămasă până la 200.000 de euro.

Atenție!

Ajutorul de minimis este calculat pentru o întreprindere unica (unui grup de întreprinderi legate) și nu fiecarei întreprinderi în parte.
Spre exemplu, dacă întreprinderea A deține peste 50% din capitalul social al întreprinderii B, atunci ele nu pot beneficia împreună (ca întreprindere unică) decât de o sumă de 200.000 de euro pentru o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Care este valoarea contribuției proprii solicitate?

Nu este solicitat un aport propriu la valoarea eligibilă a proiectului. Totuși, în situația în care proiectul are și o componentă neeligibilă, atunci aceasta va fi suportată integral de către beneficiar.

Ce activități sunt eligibile?

Sunt acceptate pentru finanțare doar activitățile din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.

Ce tipuri de investiții sunt acceptate?

Ghidul solicitantului prevede urmatoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 1. Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție / prestare servicii.
 2. Dotarea cu active corporale: echipamente, utilaje, instalații, mobilier, echipamente informatice.
 3. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
 4. Achiziția de active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice.
 5. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Cheltuielile cu consultanța sunt eligibile până la un procent de cel mult 7% din valoarea eligibilă a proiectului. Ele includ:

 • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor.
 • managementul proiectului şi dirigenţie de şantier.
 • elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri.
 • elaborarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie.

Cheltuielile cu publicitatea și informarea aferente proiectului sunt eligibile până la o valoare maximă de 5.000 de lei.

Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli și vor fi suportate integral de către beneficiar din fonduri proprii:

 1. achiziționarea de terenuri și/sau construcții.
 2. costurile operaționale, de funcționare.
 3. costuri administrative.
 4. costuri de personal.
 5. contribuția în natură.
 6. amortizarea echipamentelor.
 7. achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport.
 8. auditul financiar extern al proiectului.

Cum sunt selectate proiectele pentru finanțare?

Pentru selectarea pentru finanțare trebuie ca proiectul depus să obțină în urma evaluării peste 50 de puncte. Totuși, obtinerea acestui punctaj nu este o garanție pentru semnarea contractului de finanțare, întrucât vor fi selectate proiectele cu punctajul cel mai mare, în ordine descrescătoare, în limita bugetului disponibil.

De asemenea, este urmărit un prag de calitate:

Pentru primele doua luni de la lansarea sesiunii de finanțare, pragul de calitate este de 85 de puncte. Proiectele care vor obtine cel puțin 85 de puncte vor fi selectate direct pentru finanțare.

Dacă vor ramâne fonduri necontractate, se vor analiza proiectele care au obținut între 50 și 85 de puncte. Pragul de calitate în luna 3 de depunere va fi de 80 de puncte, respectiv 75 de puncte în luna 4, 70 de puncte în luna 5, etc

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. În cazul respingerii cererii de finanțare (în urma verificării preliminare sau a evaluării tehnice și financiare), aceasta poate fi redepusă ca urmare a corectării/ îmbunătățirii.

Care este modalitatea de depunere a proiectelor?

Solicitantul va avea de ales între următoarele două modalități de depunere:

 1. depunere fizică la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională unde va avea loc implementarea proiectului
 2. depunere electronică prin intermediul platformei MySMIS disponibile pe site-ul www.inforegio.ro

Care sunt criteriile de selecție ale proiectelor?

Criteriile de selecție enumerate mai jos:

Criteriul-1

Criteriul-2

Criteriul-3-4-5

Documentele necesare pentru depunerea proiectului

Cererea de finanțare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

– Actul constitutiv
– Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
– Certificat de înregistrare
– Actul de identificare a reprezentantului legal al proiectului
– Declarații pe proprie răspundere (de eligibilitate, de încadrare în categoria IMM)
– Situații financiare
– Documente privind dreptul de proprietate sau folosință pentru imobil (teren și / sau construcții)
– Certificat de urbanism
– Planul de afaceri
– În situații speciale, se vor cere și alte documente menționate în Ghidul Solicitantului

February 25, 2016 in Newsletter, Posts
ANUNŢ privind posibilitatea acordării de avansuri către viitori beneficiarii POP 0

ANUNŢ privind posibilitatea acordării de avansuri către viitori beneficiarii POP

POPAM-2014-2020 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare art. 222

”(1) MADR, prin Direcţia generală pescuit – Autoritate de management pentru POP, acordă un avans pentru realizarea de investiţii prin POP, astfel:

a) de până la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii care sunt instituţii publice, ale căror cereri de finanţare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit (AMPOP) a părţii de avans nejustificat de beneficiarul public înainte de ultima tranşă de plată;

b) de până la 40% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii privaţi, ale căror cereri de finanţare au fost selectate, potrivit legii, într-o singură tranşă şi se justifică până la ultima tranşă de plată;

c) de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată.

Acest avans se acordă beneficiarului pe baza facturii aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plată aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.

(2) Plata avansului la beneficiarii privaţi trebuie să respecte următoarele reguli:

a) să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii privaţi ai măsurilor finanţate prin POP sunt beneficiari ai garanţiilor acordate de către fondurile de garantare în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 332/2013;

b) beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AMPOP a procedurii de achiziţii, conform procedurilor de lucru ale acesteia;

c) sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (1) vor fi recuperate de AMPOP prin executarea scrisorilor de garanţie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat;

d) este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans şi pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat.”

Aceste prevederi legale au fost transpuse în Manualul de procedura pentru verificarile de management si autorizarea plăților M 06 – 08 – rev. 3, postat pe site-urile: www.madr.ro și www.ampeste.ro.

February 25, 2016 in Newsletter

Text Widget

Documentatii de participare la licitatii publice si private, deviz general, deviz oferta, devize constructii, antemasuratori, liste de cantitati, nr-uri, ncs-uri, situatii de lucrari, rest de executat, grafic de plati, preturi materiale de constructii

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com